Kategorie

Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

z 16.05.2013

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania zakupu Towarów w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem www.sklep.zara.com.pl, który prowadzony jest przez:

ZARA Tomasz Żara

ul. Bolesława Krzywoustego 1
56-500 Syców

NIP: 911-171-06-95
REGON: 0204837962

 

1.2. Niniejszy Regulamin spełnia  wymogi, o których mowa w art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

1.3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca  zakupu Towarów w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, (zwaną dalej: „Klientem”).

1.4. Stroną dokonującą sprzedaży przez Sklep Internetowy jest Tomasz Żara, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZARA Tomasz Żara (zwaną dalej „Sprzedawcą”)

 

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersjiMSIE 8.x lub nowszej,

b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej,

c) Chrome 15.x,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 640 x 400 pikseli.

2.2.W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu

2.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy .

2.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.zara.com.pl, dokonać wyboru i rodzaju towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.8. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa w pkt. 3.7.

3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą [dokładne koszty dostawy lub link na stronę z szczegółami]. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3. Termin realizacji dostawy wynosi od […] do […] dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem  linka odsyłającego zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.zara.com.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i wyrażone są w kwocie netto oraz brutto.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na podstawie faktury "pro forma". Rachunek bankowy, na który powinny być kierowane wpłaty: 10 1050 1575 1000 0091 3267 9060.

b) płatnością online za pośrednictwem systemu PayByNet - szybkie przelewy/płatności internetowe bezpośrednio na rachunek sklepu. Transakcje wspólnie z bankami uczestniczącymi w usłudze obsługuje Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

c) gotówką w siedzibie firmy przy odbiorze towaru.

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi, przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 7 dni i wysyłając je na adres właściciela Sklepu Internetowego www.sklep.zara.com.pl podany w niniejszym Regulaminie.

6.2. Termin ten  liczy się od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru, chyba że umowa dotyczy świadczenia usług.

6.3. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku:

a) rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu 7 dni od zawarcia umowy;

b) nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

c) towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar  należy zwrócić na adres właściciela sklepu www.sklep.zara.com.pl.

6.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e – mail reklamacje@zara.com.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.2. Właściciel sklepu www.sklep.zara.com.pl nie jest producentem wszystkich towarów, jedynie programów marki directSOFT. W przypadku oprogramowania innych marek, producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Podmiot prowadzący sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep Internetowy www.sklep.zara.com.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać pisemnie na adres ZARA Tomasz Żara, mailowo pod adres reklamacje@zara.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. Podmiot prowadzący sklep internetowy www.sklep.zara.com.pl  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Postanowienia końcowe

9.1.Klient zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, ażeby spory powstałe między nim a Sprzedawcą załatwione były w trybie ugodowym. Niniejsze postanowienie nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 (Dz. U. Nr 43,poz. 296, ze zm.)

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,  których nie dało się rozstrzygnąć na drodze polubownej, należy do Sądu Rejonowego w Oleśnicy.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.